Adománygyűjtő szervezetek etikai kódexe

Alapelveink: hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.
 
A bizalom egyik legfontosabb alapja a megismerhetőség. Csak abban tudunk bízni, akiről valamilyen formában információkat kapunk, vagy mi magunk tapasztalatokat tudunk szerezni.
 
A civil szektorban az átlátható működésnek kiemelt jelentősége van. A szervezet iránti bizalom az alapvető tőke, amivel egy szervezet rendelkezik. Elfogadottságának, közösségben betöltött szerepének és ezzel együtt a támogatások, önkéntesek érkezésének is meghatározója, így fontos, hogy odafigyeljen mindarra, amivel ezt a bizalmat megszerezni, megtartani illetve növelni lehet.
 
A bizalom megerősítésének céljával alakult meg 2012-ben az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete, és e célból készült el az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe, melyet az ezt elfogadó szervezetek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.
A Testület célja, hogy az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek védjegye bizalmat ébresszen, és garanciát jelentsen arra, hogy az adott civil szervezet működése és adománygyűjtése megfelel az Etikai Kódexben foglalt alapelveknek.
Célunk összefogni az etikusan és átláthatóan működő adománygyűjtő szervezeteket, közösen dolgozni azon, hogy az adománygyűjtő szervezetekbe vetett bizalom megerősödjön. Ezzel kívánjuk elősegíteni az adományozási- és adománygyűjtési kultúra fejlődését Magyarországon, valamint jó példákkal, sikeres gyakorlatokkal segíteni az egész szektort, beleértve azon szervezeteket is, akik még nem csatlakoztak a Testülethez, de céljuk az etikus adománygyűjtés és átlátható működés.
Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete az alábbi területeken aktív:
 
I.                    Önszabályozás, átláthatóság
II.                  Külső szabályozás, érdekérvényesítés
III.                Adományozási kultúra fejlesztése, tájékoztatás
IV.                Adománygyűjtési kultúra fejlesztése
 
 
Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületéhez való csatlakozás és az Etikai Kódex elfogadása önkéntes. A Testülethez Magyarországon legalább egy éve bejegyezett, és folyamatosan működő civil szervezetek és közhasznú nonprofit gazdasági társaságok csatlakozhatnak, akik tevékenységük során rendszeresen vagy esetenként adományt gyűjtenek. Tevékenységük szerint bármelyik szakmai ágazathoz tartozhatnak, tekintet nélkül bevételeik nagyságára. A csatlakozó szervezet kijelenti, hogy a Kódex alapelveit betartja, alkalmazza mindennapi működésében és adománygyűjtési gyakorlatában, és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
ALAPELVEINK
 
Hitelesség
Adminisztratív működésünkben és kommunikációnkban egyaránt világos, nem félrevezető elvet követünk.
Az általunk közzétett adatok megfelelnek a valóságnak, elkerüljük a félretájékoztatást.
Mindent elkövetünk, hogy az adományozók tudatosan, megfelelő információk birtokában tudjanak adományozói döntést hozni, valamint, hogy adományuk az adományozó szándéka és a szervezet célkitűzése szerint hasznosuljon.
Törekszünk a bizalom megőrzésére, rövid határidőn belül válaszolunk és intézkedünk, amennyiben kérdés vagy panasz érkezik hozzánk.
Mindent elkövetünk, hogy ne csak a saját hitelességünket, hanem a szektor hitelességét is erősítsük, az adományozói bizalmat növeljük.
 
Törvényesség
Törvényesen működünk. Betartunk minden, a működésünket érintő törvényt és egyéb jogszabályt.
Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.
Az adományok, támogatások gyűjtését törvényesen és tisztességesen, létesítő okiratunknak megfelelően, a meglévő és lehetséges adományozóinkat tiszteletben tartva végezzük.
 
Átláthatóság
Törekszünk a minél szélesebb körű átláthatóságra, mind szervezetünk operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtése és adományozásai során.
Adománygyűjtéseink célját világosan kommunikáljuk. Alapvető célunk, hogy adományozóinknak minden adománygyűjtés során lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mit támogat illetve hogyan követheti nyomon adományának hasznosulását.
Tervszerűen és követhetően működünk és gazdálkodunk. Működési dokumentumainkba (az adatvédelmi és személyiségi jogok betartásával) minden érintettnek betekintési lehetőséget biztosítunk.
Szervezetünk gazdálkodását magunk is ellenőrizzük és erről tájékoztatást adunk adományozóink felé is.
 
Nyilvánosság
Szervezetünk rendszeresen, a törvényesen előírt minimális mértéket jelentősen meghaladó tartalommal hoz nyilvánosságra adatokat és információkat tevékenységéről és gazdálkodásáról.
Szervezetünk legfőbb szervének ülésein minden érdeklődő számára biztosítjuk a részvétel lehetőségét.
Adományozóink számára biztosítjuk, hogy az adományozást követően információt kaphassanak adományaik felhasználásáról, hasznosulásáról.
 
MEGFELELŐSÉGI KRITÉRIUMOK
 
Az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének való megfelelőséggel kapcsolatosan az Önszabályozó Testület az alábbi minimális elvárásokat fogalmazta meg:
 
Hitelesség
Minden szervezetnek, panaszkezelési szabályzatot/tájékoztatót kell megjelentetnie, és az abban foglaltakat betartania.
 
A szabályzatnak/tájékoztatónak az alábbiakat tartalmaznia kell:
·         információnyújtás rendje, módozatai (postai cím, internet, telefon),
·         ügyfélfogadás rendje (ha van ilyen),
·         ügyfelek jogai,
·         panasztételi csatornák meghatározása,
·         panasz regisztrációjának módja,
·         panasz kivizsgálás folyamatának leírása,
·         panasz visszajelzés módja, ideje.
 
Ha az Etikai Kódexben foglalt vállalásokkal kapcsolatban panasz érkezik, akkor azt belső panaszkezelési eljárása szerint kiemelten kezeli. A vizsgálat eredményeinek közzétételében aktívan részt vesz, hozzájárul az ügy minél gyorsabb és eredményesebb tisztázásához.
 
A panaszokról minden szervezet évente – minden év június 15-ig – egy rövid beszámolót köteles írni az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Bizottságnak, mely dokumentumot a szervezet képviselőjének aláírásával kell hitelesíteni.
A beszámolónak tartalmaznia kell, hogy
·         történt-e az Etikai Kódexben foglalt vállalásokat hiányoló, vagy arra hivatkozó bejelentés, vagy panasz.
·         Indult-e hivatalos eljárás a szervezet ellen az adott évben.
Amennyiben történtek ilyenek, azok rövid ismertetésével, az ügyek státusának (lezárt, folyamatban) kiegészítésével kell ezt elküldeni.
 
Törvényesség
A szervezet betartja a civil szektorra vonatkozó legfontosabb jogszabályokban, rendeletekben foglaltakat.
 
A vonatkozó hatályos jogszabályokat a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány által üzemeltetett nonprofit.hu információs oldalán található Törvénytár tartalmazza, a teljesség igénye nélkül.
 
 
Működési, gazdálkodási átláthatóság
A szervezet tervszerűen és követhetően gazdálkodik, működése átlátható az adományozók, és minden egyéb érintett számára egyaránt.
 
Rendszeresen és részletesen beszámol tevékenységéről és gazdálkodásáról.
 
A szervezet számot ad legalább évente a gazdálkodási tevékenységéről a számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet a törvény által meghatározott formátumban történő elkészítésével.
 
Amennyiben a szervezet éves bevétele meghaladja 200 millió Ft-ot, akkor évente külső auditot készíttet, melyet weboldalán közzétesz.
 
KSH-nak kötelezően benyújtandó éves statisztikai jelentését honlapján is közzéteszi.
 
Pontos tájékoztatást ad arról, hogy ki ellenőrzi a szervezet gazdálkodását és milyen rendben.
 
A befolyt adományok felhasználásáról történő tájékoztatás:
A szervezet az adományozást követően az általa vállalt módon, de minimum a saját honlapján tájékoztatja az adományozót az adomány felhasználásáról, hasznosulásáról.
Kommunikálja, hogy az adományok felhasználása során mennyit fordít az adott adományokból a megnevezett cél(ok)ra és mennyit adománygyűjtésekhez kapcsolódó költségek fedezésére.
 
Az adománygyűjtés átláthatósága
 Alapvető cél, hogy minden adománygyűjtés során az adományozónak lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mire ad illetve hogyan tájékozódhat vagy követheti nyomon adományának hasznosulását.
 
Adománygyűjtés célja legyen világosan kommunikálva. Világos kommunikációt jelent, ha adománygyűjtése során kifejtette a potenciális adományozók számára:
·         hogy az adományozásnak konkrét vagy általános célja van,
·         Minimális elvárás függetlenül az adománygyűjtés módjától vagy eszközétől, hogy azon a helyen, ahol az adományozó találkozik az adománykéréssel, egyúttal megtudja azt is, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatos további információkhoz hol tud a továbbiakban hozzáférni.
 
Nyilvánosság
A szervezet az adományozást követően az általa vállalt módon, de minimum a saját honlapján tájékoztatja az adományozót az előre kommunikált ütemezés szerint az adomány felhasználásáról, hasznosulásáról.
 
A szervezet vállalja, hogy a jelen dokumentumban rögzített valamennyi információt és dokumentumot honlapján maximum 3 kattintással elérhetően elhelyezi.
 
A szükséges adatokat elhelyezi a adhat.hu Adhat Adatbázis elnevezésű szervezeti adatbázisban.
 
Honlapján elhelyezi az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logót, illetve az Etikai Kódexet vagy egy arra mutató linket.
 
Hivatalos irataiba való betekintési lehetőség módját, melyre a törvény kötelezi, közzé teszi a honlapján.
 
Legfőbb szerve (kuratórium, közgyűlés, küldöttgyűlés stb.) üléseinek időpontját, meghívóját, napirendjét nyilvánosságra hozza, biztosítja a részvétel lehetőségét (kivéve, ha azt adatvédelmi illetve személyiségi jogok miatt korlátozza).