Adományozás

Miért adományozunk?

Sokaknak van szüksége segítségre, olyanoknak, akiket nem ismerünk, akikkel nem találkozunk, és nem tudják elmondani nekünk, pontosan mire van szükségük. Vannak azonban, akik jól ismerik a problémákat, jól ismerik a segítségre szorulókat, kapcsolatban vannak velük, és tudják, hogy mivel lehet leghatékonyabban segíteni. A civil szervezetek azért dolgoznak, hogy szakmailag megalapozottan, szervezetten nyújtsanak megoldást a társadalom bizonyos problémáira. Sokan közülük jól ismerik a valós igényeket, és olyan programokat dolgoznak ki, melyeken keresztül mi magunk is hatékonyan tudunk segíteni, részt venni a feladatok, társadalmi problémák megoldásában, környezetünk szépítésében, életünk jobbá tevésében.

Adományozási kisokos

Mi minősül adománynak?
 
 • a közhasznú szervezet részére a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valamint
 • a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá
 • a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.
Melyek az adományozás után igénybe vehető kedvezmények?
 
A) Az adományozó kedvezményeKizárólag társasági adóalany adományozókat illet meg kedvezmény az alábbi esetekben:a) Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.
Az adomány értékét a társasági adóalany adományozó ráfordításként számolhatja el.b) Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének:
 • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
 • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.Tartós adományozás: az alapítvány, vagy az egyesület és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.c) Adomány-igazolásA kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:
 • mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
 • az adomány összegét,
 • a támogatott célt.
Az előbbieken túl célszerű feltüntetni az
 • adományozás időpontját,
 • tartós adományozás esetén annak tényét.
Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.Az igazolást két példányban kell kiállítani, az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.B) Adományozónak nem minősülő támogató kedvezményeA Tao törvény szerint a fent meghatározott esetekben minősül a támogató adományozónak (tehát veheti igénybe az adományozás utáni kedvezményeket). A köznyelvben (és magában a törvényben is) azonban adománynak nem csupán ezt a lehatárolt támogatási területet nevezzük, hanem általában a támogatást. Mivel a törvény szerinti kedvezmények különböznek aszerint, hogy kit támogat/kinek adományoz a vállalkozás, magánszemély, ezért szükséges fogalmilag is megkülönböztetni, és bevezetni az „adományozónak nem minősülő támogató” fogalmát.a) Akkor nem kell megnövelni az adózó – társasági adó alanya, pl. kft., bt. – adózás előtti eredményét az általa az adóévben nem adomány céljából nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás, átvállalt kötelezettség) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az alábbi együttes feltételek teljesülnek:
1. a juttatás nem külföldi személy részére történik, és
2. az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő (például nem közhasznú alapítvány) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.b) Nem kell az előzőek szerinti feltételre (két nyilatkozat meglétére) figyelemmel lenni a közhasznú szervezet támogató esetében. Ha ugyanis közhasznú szervezet – például közhasznú alapítvány – ad támogatást bármely személynek – vagy egy másik alapítványnak, vagy akár egy cégnek –, akkor a nyújtott támogatás ráfordításként elszámolt összege feltétel nélkül elismert az adóalapnál, nem kell annak összegével megnövelnie a vállalkozási tevékenységének az adózás előtti eredményét.MagyarázatAz adományozó, támogató kedvezmények igénybevételére a fenti megfogalmazások érvényesek, adnak szélesebb körű választ, viszont a megértésben segíthet az alábbi néhány példa.A társasági adóalany támogatót kizárólag a fent leírt esetekben és módon illeti meg kedvezmény.Így például, ha egy vállalkozás:
 • egyház, közérdekű kötelezettségvállalás szervezője részére nyújt adományt, annak összegével – igazolás birtokában – nem kell megnövelnie (tehát ráfordításként elszámolható), de nem is csökkentheti az adózás előtti eredményét (az adományt fogadó egyház nem lehet közhasznú szervezet).
 • ha közhasznú szervezetnek adományoz, akkor pedig nem kell megnövelni a ráfordítás összegével az adózás előtti eredményét (az adomány összegét el lehet számolni), emellett pedig csökkentheti az adomány értékének 20%-val az adományozó adózás előtti eredményét.
o Példa: 100.000 Ft értékű közhasznú szervezetnek adott adomány esetén – mely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek – az adományozó társaság 20.000 Ft-al csökkentheti a társasági adóalapját, ezáltal 2.000 Ft-al kevesebb társasági adót fog fizetni.
 • Ha a közhasznú szervezettel tartós adományozási szerződést köt az adományozó, akkor a fentieken túlmenően az adomány értékének további 20%-a csökkentheti az adózás előtti eredményt. A kettő együttesen maximum az adózás előtti eredmény összegéig vehető figyelembe.
o Példa: Ha társasági adóalany közhasznú szervezet részére 100.000 Ft-ot ad tartós adományként, és az adományozás megfelel a társasági adó törvényben meghatározott feltételeknek, akkor a társaság 20.000 Ft-al csökkentheti az adózás előtti eredményét, mivel közhasznú szervezetnek adott támogatást, további 20.000 Ft-al csökkentheti a tartós adományozásra való tekintettel, összesen tehát 40.000 Ft-al csökkentheti az adóalapját és ezáltal 4.000 Ft-al kell neki kevesebb társasági adót fizetnie.
 • Ha nem közhasznú szervezetet támogat egy társas vállalkozás, akkor ráfordításként elszámolható a támogatás elszámolt összege (bekerülési értéke), ha
o a juttatás nem külföldi személy (pl. alapítvány, egyesület – és nem civil társaság, mert az nem jogi személy) részére történik, és
o a támogatott nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében az eredménye a juttatás nélkül sem lesz negatív (támogatás nélkül sem lenne veszteséges), és ezt a nyilatkozatot igazolja a beszámolójának elkészítése után.
 • Fontos, hogy ha közhasznú szervezet támogat nem közhasznú szervezetet, ez esetben akkor is elszámolható ráfordításként a támogatás bekerülési értéke, ha nem rendelkezik ezekkel a nyilatkozatokkal.
Ha pedig nem társasági adóalany támogatóról van szó – például magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatást – úgy adózásban érvényesíthető kedvezményre nem jogosult.
 
Milyen adomány után lehet adókedvezményt igénybe venni?
 
Adókedvezményt lehet igénybe venni az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke után, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.
 
Kik vehetnek igénybe adókedvezményt adományozás után?

Csak a társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény (lásd lent) érvényesítésére is. A társasági adó alanyait a Tao Tv. sorolja fel. A Tao Tv. személyi hatálya alá nemcsak belföldi szervezetek tartoznak, hanem külföldi személyek is, amennyiben az üzletvezetés helye belföldön van, így adományozás esetén a társasági adókötelezettségük tekintetében ők is jogosultak lehetnek a kedvezményre.
 
Mi minősül ellenszolgáltatásnak?

Ellenszolgáltatásnak minősül, ha a juttatott ajándék, reprezentáció az alábbi mértéket meghaladja:Az SZJA Tv. civil szervezeteknek adómentességet biztosít a reprezentáció (üzleti vacsora, vendéglátás, kávé stb.) és az ajándékok (adományok) tekintetében az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:a) az ajándék értéke esetenként a minimálbér 25%-ánál nem lehet többb) a közhasznú, vagy cél szerinti tevékenysége érdekében merült felc) éves ráfordításai 10%-ánál nem lehet több összesend) éves bevételének 10%-ánál nem lehet több összesen.
 
Adomány-igazolás

A kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:
 • mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
 • az adomány összegét,
 • a támogatott célt.
 Az előbbieken túl célszerű feltüntetni az
 • adományozás időpontját
 • tartós adományozás esetén annak tényét.
 Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.Az igazolást két példányban kell kiállítani, az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.
 
Mi a tartós adományozás?
 
A Civil Tv. ismeri a tartós adományozás fogalmát is. Ez azt jelenti, hogy a közhasznú szervezet és támogatója között írásbeli szerződés jön létre. Ebben a szerződésben a támogató vállalja, hogy a szerződéskötés évében és az azt követő három évben évente azonos, vagy növekvő mértékben támogatja a szervezetet. Az adományozó az adományt ellenszolgáltatás nélkül adja. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a szervezet a közhasznú tevékenysége során utal az adományozó nevére, tevékenységére.Tartós adományozás esetén megnövelt kedvezmény vehető igénybe.
 
Miről kell tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés során?

Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés pontos céljáról.Az adománygyűjtés minden esetében (internet, telefonos adománygyűjtés esetében is) biztosítani kell, hogy az adományozott és/vagy az adománygyűjtő szervezet beazonosítható legyen. A szervezet nevét, székhelyét, és ha van telefonszámát, weboldalának címét meg kell adni.
 
Hogyan kell tájékoztatni az adományozót az adomány felhasználásáról?

Az adománygyűjtést követően az adomány felhasználásáról nyilvánosan és átlátható módon köteles a szervezet beszámolni. A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – köteles tájékoztatást adni működéséről és az adományok felhasználásáról. A szervezet honlapján lehet a legszélesebb körben tájékoztatást nyújtani, így kapni is.Ennek a tájékoztatásnak a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további ismertetést kell nyújtania.Vagyis nem elég pénzügyileg számokban beszámolni (kitenni a számviteli beszámolót, közhasznúsági mellékletet), hanem egy közérthető, rövid szöveges tájékoztatás is szükséges az adományok felhasználásáról. (Pl. Az 1.113.000.-Ft adományból felújítottuk az x Kórház tornatermét. Kicseréltük a szőnyegpadlót és kifestettük a falakat, a nyílászárókat mázoltuk és szigeteltük. A beruházás teljes költsége …… Ft. volt. A különbözetet pályázati forrásból fedeztük.)Amennyiben az adományozó személye ismert, közvetlenül is tájékoztatni kell az adományozót.
 
Forrás: adhat.hu
 
HOGYAN TÁMOGATHAT? 

A Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága mintegy négyezer neurofibromatózisban szenvedő beteg képviseleti társadalmi szervezete. 2005 –ben mint önsegítő csoport, egy házaspár Bach Rezső és Szalontai Erzsébet közreműködésével jött létre. Közhasznú Egyesületünket öt év előkészítő munka után 2010-ben alapítottuk. Egyesületünk célja az országos, egységes, magas színvonalú NF-es ellátás megteremtésében való közreműködés, az NF-es betegek érdekképviselete, felvilágosító munka az érintett betegek körében és az egész társadalomban. Társaságunk 2005-óta aktívan vállalja betegtársaink sorsának jobbá tételét, egészségügyi, szociális problémáik megoldását. 

Támogatási lehetőségek 

Kihelyezett adománygyűjtő: 
 
Szervezetünk kihelyezett adománygyűjtőt kizárólag a Ritka Betegségek Világnapjának rendezvényén alkalmaz, az ebbe befolyt összegeket a rendezvény Játék Tér alprogramjának megvalósítására fordítjuk. (Eddig még nem került kihelyezésre a rendezvényen, csak tervben van az adománygyűjtésnek ez a formája)
 
Céges támogatások: 
 
Cégektől tárgyi és pénzbeni adományokat konkrét célra fogadunk el, erről igazolást vagy átvételi elismervényt állítunk ki ha szükséges szerződést kötünk és az adomány felhasználásáról beszámolót készítünk. 
 
Személyi támogatások: 
 
Magán emberek szervezetünket tárgyi felajánlásokkal illetve pénzbeli adománnyal támogathatják. Ennek módjai: postai csekk igénylése, átutalás a szervezet folyószámlájára: CIB ZRT. Bankszámlaszámunk:10701207-65579235-51100005 Támogatóink támogatásuk felhasználásának célját meghatározhatják, ez lehet egy program, projekt stb. ebben az esetben a támogatást könyvelést végző partnercégünk az Érted Értem Kft. elkülöníti és csak a megjelölt célra kerül felhasználásra. Támogatónk a felhasználás megtörténtéről kérhet igazolást, beszámolót a pénzügyi teljesítést igazoló számla másolatával. 

Ha támogatónk a támogatás célját nem határozza meg úgy támogatását mind működésünk biztosítására, mind programjainkra felhasználhatjuk, ebben az esetben a támogatás nem kerül elkülönítésre, mint szabad felhasználású támogatás kezeljük.Szervezetünk vezetőségi tagjai munkájukat önkéntesként végzik, szervezetünk támogatásokból beleértve az 1%-os gyűjtést is fizetést, költségtérítést, egyéb személyi juttatásokat senkinek nem fizet. Támogatónk ha kéri weboldalunk támogatói részében adatait a támogatás módját, értékét, annak felhasználását feltüntetjük. 
 
Készpénzes támogatások: 
 
Szervezetünk készpénzes támogatást nem gyűjt! Ha valaki adatvédelmi okokból (anonimitása miatt) ehhez ragaszkodik készpénzes támogatását kizárólag a szervezet elnökének adhatja át, ő erről átvételi elismervényt állít ki. Majd a bevételezési bizonylatra az átvételi elismervény száma felvezetésre kerül, így az átvételi elismervény számával anonim támogatóink is informálódhatnak támogatásuk felhasználásáról.
 
Hivatalos iratainkat a honlap Átláthatóság részében találja, szervezetünk bárki számára biztosítja az iratbetekintési jogot irodánkban, előzetes időpont egyeztetés szerint.
 
Az adományok felhasználása során azokból csak a megnevezett célra (célokra) fordítunk, adománygyűjtésekhez kapcsolódó költségek fedezésére nem fordítunk az adományokból, ezt szervezetünk etikátlannak tartja.